printLogo

Landinrichting Beekdal Linde

As jo wolle, kinne jo in Fryske oersetting fan dizze tekst oanfreegje..

"De hermeandering (kronkeling) van de beek De Lende, en de natuurinrichting in het gebied rondom De Lende. Dat is het hoofddoel van landinrichting Beekdal Linde."

Wat vindt u op deze pagina...

 1. Derde uitvoeringsmodule: aan de slag!
 2. De maatregelkaarten
 3. Waar begon het?
 4. Wat is er al gedaan?
 5. Natuur om van te genieten
 6. Contact met de streek
 7. De gebiedscommissie

beekdal linde 

Derde uitvoeringsmodule: aan de slag!

Kruidenrijke graslandvegetaties

De natuurgebieden, die dit jaar worden ingericht, liggen voor het grootste deel tussen de Stellingenweg en de IJkenweg. Het is ingedeeld in verschillende deelgebieden: Kerkebos, De Zanden, De Hooilanden en Bekhof. De natuurinrichting richt zich met name op het kwelwater dat tot in de wortelzone van de percelen kan stijgen. Op die manier ontwikkelen er zich kruidenrijke graslandvegetaties. Om dat voor elkaar te krijgen wordt de voedselrijke bovengrond verwijderd. Daarbij wordt het land bol gelegd. De vrijkomende grond wordt gebruikt om aangrenzende landbouwgronden op te hogen. Die hebben dan geen last van hogere waterpeilen. In de gebieden Kerkebos en De Zanden/Hooilanden wordt De Lende verbreed met een zone ondiep water. Hier krijgt de ontwikkeling van onderwaterplanten een impuls.

Heideterrein

Langs de IJkenweg op de Noordwolder Meenthe wordt een perceel grasland omgevormd tot heideterrein. Ook hier wordt de voedselrijke bovengrond verwijderd. Daarnaast worden enkele sloten gedempt. Daarna wordt er maaisel van het naastgelegen bestaande heideveld gestrooid. Op die manier ontwikkelt het gebied zich sneller tot heide.

Deelgebied De Bekhof

In het perceel tussen de zandwinplas en de Bekhofschans wordt de loop van een oude Lindemeander (kronkeling) zichtbaar gemaakt. Deze ligt in het verlengde van de meander langs de zuidzijde van het Stuttebos. Met deze ingreep wordt aangesloten bij de maatregelen die Staatsbosbeheer heeft uitgevoerd rondom de zandwinplas. Daar zijn een groot aantal bomen gekapt om een visuele verbinding tussen deze plas en het omringende gebied te maken.

De te graven meander krijgt een aansluiting met de zandwinplas waardoor een mooi paaigebied voor vissen ontstaat.

De maatregelkaarten

Hieronder vindt u de vier kaarten waar de vijf gebieden op zijn uitgetekend. In de legenda ziet u welke maatregelen we waar treffen. Klik op de kaarten om te vergroten.

kerkebos foto 
Inrichtingskaart Kerkebos

Bekhof foto
Inrichtingskaart Bekhof

De Miente foto
Inrichtingskaart De Miente

De zanden hooilanden foto
Inrichtingskaart De Zanden en de Hooilanden 

Waar gaan we nog meer mee aan de slag de komende tijd?

De hermeandering (kronkeling) van De Lende vraag veel aandacht. Het betreft de hermeandering vanaf de Schutsluis tot aan de snelweg A32 onder Wolvega.Daar richt de gebiedscommissie zich de komende tijd op. Ook worden de mogelijkheden voor het inrichten van andere deelgebieden langs de beek in de komende tijd verkend. Het inrichten van natuurgebieden, waarbij de waterhuishouding aangepast moet worden, kan pas plaatsvinden als de benodigde gronden allemaal beschikbaar zijn. Daarover worden gesprekken met grondeigenaren gevoerd. Zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, krijgt u een update met een volgende nieuwsbrief. Verder is er ook informatie op de website te vinden.

Waar begon het?

Het landinrichtingsproject Beekdal Linde startte in 2007 met de uitvoering van de eerste plannen. In 2010 voerde het Rijk flinke bezuinigingen door voor ontwikkeling van het landelijk gebied. Daardoor wijzigde het beleid ook. Door de bezuinigingen moest de provincie Fryslân de haalbaarheid van de plannen van het landinrichtingsproject Beekdal Linde opnieuw bekijken. Dit duurde tot halverwege 2014 en om die reden kon de uitvoering van de landinrichting niet verder. Inmiddels is duidelijk dat de natuur- en wateropgave nagenoeg gelijk blijven. Voor maatregelen op het gebied van landbouw, recreatie en landschap moet naar aanvullende financiering en koppelkansen worden gezocht.

Wat is er al gedaan?

Belangrijke natuurschakels gerealiseerd

Het totale project wordt in fases uitgevoerd, zogenaamde uitvoeringsmodules. De Catspolder, Scheltingapolder en de polders Logtenberg en Hensbergen met een totale oppervlakte van 109 ha zijn inmiddels ingericht als natuurgebied. De eerste drie genoemde gebieden hebben tevens een functie als waterberging. Tegelijk met de inrichting van deze drie voormalige polders is een begin gemaakt met de hermeandering (kronkeling) van De Lende. Daarmee zijn de eerste en de tweede uitvoeringsmodule afgerond. Dit gebeurde in de periode van 2007 tot 2012. De inrichting van deze natuurgebieden is van belang voor de verdere inrichting van het gebied. Het zijn belangrijke schakels van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) langs de beek De Lende.

Gronden ruilen en bedrijven verplaatsen

In het omliggende gebied lagen ook landbouwpercelen. Om ruimte te maken voor de verdere natuurontwikkeling zijn er diverse grondruilingen uitgevoerd. Ook zijn er twee bedrijfsverplaatsingen geweest. Zo is het bedrijf Schoonhoven uit Oldeberkoop verplaatst naar Nijeholtwolde. Het bedrijf Ter Schure uit Oldeholtpade heeft een nieuwe toekomst gezocht in Frankrijk.

Hoge en lage waterpeilen

Een goed waterpeil is van belang voor zowel landbouw als natuur. De natuur profiteert van natte gronden, de landbouw wil graag droge gronden. Daarom zijn diverse laag liggende landbouwpercelen rondom de nieuwe natuurgebieden opgehoogd. Verder zijn enkele oude gemalen verwijderd, en is er één nieuwe naast de Catspolder voor teruggekomen.

Vistrek in De Lende weer mogelijk

De reis van de vis verloopt niet zonder risico. Gemalen, sluizen en stuwen zijn vaak onneembare hindernissen waardoor trekroutes voor vis worden geblokkeerd. In provincie Fryslân alleen al zijn er duizenden obstakels. Om de vistrek een handje te helpen, werkt Wetterskip Fryslân aan het opheffen van deze hindernissen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan het herstel van het natuurlijke leefgebied, de verspreiding van de soorten en de verscheidenheid aan soorten.

In het beekdal van De Lende zijn ook een aantal hindernissen die de vistrek belemmeren. Aanleg van vispassages in De Lende zal de vistrek van soort zoals Bermpje, Winde, Bittervoorn, Driedoornige Stekelbaars, Kleine en Grote Modderkruiper, Aal en Riviergrondel bevorderen.

Inmiddels zijn in opdracht van Wetterskip Fryslan en in samenspraak met de gebiedscommissie een drietal bestaande stuwen vispasseerbaar gemaakt. Zo zijn de stuwen bij de Madeweg en Boschhoeve vervangen door bekkentrappen (zie foto). Bij stuw IJkenverlaat is een vissluis aangelegd. De locaties van de aangelegde vispassages staan op de overzichtskaart weergegeven.

De laatste nog resterende twee stuwen in De Lende ter hoogte van Nijeholtpade en Bekhof worden mogelijk in combinatie met de werkzaamheden van het landinrichtingsproject vispasseerbaar gemaakt.

foto 3 - nieuwsbrief BL - juli 2016
De vispassage bij de Madenweg

Jachthaven bij Kontermansbrug

Voor de verdere inrichting van het gebied was het nodig dat de jachthaven bij de Kontermansbrug zou sluiten. Er is geprobeerd om de jachthaven te verplaatsen, alleen bleek dat plan financieel niet haalbaar. Dit tot grote teleurstelling van de jachthavenvereniging en andere betrokken partijen. In goed overleg is er een coulanceregeling met de jachthavenvereniging tot stand gekomen. De leden van de jachthaven hebben inmiddels elders een ligplaats voor hun boot gevonden.

Versterken van landschapsstructuur

Er is bezuinigd op de opgave van landschap in het gebied. De gemeenten Oost- en Weststellingwerf hebben in samenwerking met bewoners in het gebied, houtwallen, singels en erfbeplantingen opgekapt en aangelegd.

Kavelruil

De plannen voor het gebied omvatten ook de mogelijkheid voor agrarische structuurverbetering door middel van kavelruil. Dat betekent dat boeren hun land kunnen ruilen om zo meer aaneengesloten stukken land te hebben. Dat werkt het gemakkelijkst voor iedereen. Daarbij is het veiliger. De gebiedscommissie ondersteunt graag bij het proces om tot kavelruil te komen.

Natuur om van te genieten

Natuurherstel en -ontwikkeling is voor de dieren en planten, maar ook voor mensen om ervan te genieten. Er is een fietspad aangelegd vanaf De Lende langs de Catspolder naar Peperga. Daarnaast is er een wandelpad van Zandhuizen naar Oosterstreek gerealiseerd. Dit pad wordt het ‘Schoelepad’ genoemd. Naast fietsen en wandelen kunnen mensen ook gebruik maken van de uitzichtheuvel in de Scheltingapolder. Dit punt is opgenomen in de wandelroute van It Fryske Gea die door de Lendevallei loopt.

foto 4 - nieuwsbrief BL - juli 2016
Uitzichtheuvel in de Scheltingapolder

Contact met de streek

Veldexcursies door nieuwe natuur

Op 24 mei 2014 organiseerde de gebiedscommissie een open dag met veldexcursies door het al ingerichte gebied. Geïnteresseerden uit de streek waren van harte welkom. Zij kregen informatie over de aangelegde natuur, recreatiepaden en landbouwkundige verbeteringen in het gebied. Daarbij konden ze via de veldexcursies alle uitgevoerde activiteiten en resultaten daarvan zelf bekijken en ervaren. De open dag werd goed bezocht.

Informatiebijeenkomst over derde uitvoeringsmodule

Halverwege 2014 werd er meer duidelijk over de beleidswijziging die doorgevoerd moest worden door de landelijke bezuinigingen op het landelijk gebied. Hierdoor werd ook duidelijk hoe de derde uitvoeringsmodule eruit kwam te zien. Daarvoor organiseerde de gebiedscommissie op 23 september 2014 een informatiebijeenkomst voor de streek. Daar werden belanghebbenden en geïnteresseerden bijgepraat over de plannen en het vervolgtraject. De ingediende reacties worden zo mogelijk en nodig bij de verdere uitwerking van de plannen meegenomen.

Vervolgens heeft de gebiedscommissie de derde uitvoeringsmodule op 9 februari 2015 de provincie toegestuurd en stelde Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân dit plan op 16 juni 2015 vast. Daarmee kon de gebiedscommissie starten met de concrete voorbereidingen van de uitvoering.

foto 5 - nieuwsbrief BL - juli 2016

De gebiedscommissie

De gebiedscommissie adviseert over de inrichting van het gebied en de uitvoering. Vertegenwoordigers uit het gebied van landbouw, recreatie en natuur zitten in de gebiedscommissie.

 • Wim Plekkenpol, onafhankelijk voorzitter
 • Geert Lantinga, Natuur (tevens vice-voorzitter)
 • Henk Roeles, Landbouw
 • Wienand de Wit, Landbouw
 • Anne Marie van der Geest, Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf
 • Harm Smid, Natuur
 • Yep Zeinstra, secretaris, provincie Fryslân

Ambtelijke adviseurs:

 • Egbert Smit, projectleider, provincie Fryslân
 • Koos Koops, Wetterskip Fryslân
 • Monique Annotee, gemeente Weststellingwerf

Sinds 1 maart 2015 zijn er taken van Dienst Landelijk Gebied (DLG) door het Rijk overgedragen aan de provincie.

 

Terug naar overzicht gebiedsinrichtingprojecten > 

 

Overzicht alle bestanden bij Landinrichting Beekdal Linde

Bestânsnamme Bestânstype Grutte
bekhof PDF 264,2 KB
de miente PDF 297 KB
de zanden hooilanden PDF 306,2 KB
kerkebos PDF 224,1 KB
Totaal 4 items beskikber

Taal Kiezen