printLogo

Natura 2000 Alde Feanen

As jo wolle, kinne jo in Fryske oersetting fan dizze tekst oanfreegje..

NIEUW: beheerplan Alde Feanen vastgesteld

~ De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden, het netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie. Nederland telt 160 Natura 2000-gebieden. Eén van deze gebieden is de Alde Feanen. ~

Voor het Natura 2000-gebied in de Alde Feanen stelde de provincie Fryslân een beheerplan op. Dit deed de provincie in samenwerking met o.a. het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Gemeente Smallingerland, Gemeente Tytsjerksteradiel, Gemeente Leeuwarden, LTO, It Fryske Gea, Wetterskip Fryslan en Nationaal Park Alde Feanen. In het najaar van 2015 lag het ontwerp-beheerplan ter inzage. De hierop ontvangen zienswijzen zijn verwerkt in een Nota van Antwoord.

Op dinsdag 21 juni 2016 stelden Gedeputeerde Staten van Fryslân het beheerplan van het Natura2000-gebied Alde Feanen vast. In september jl. stelde de staatsecretaris van Economische Zaken en de Minister van I&M het plan vast.

Terinzagelegging

U kunt het beheerplan en de Nota van antwoord n.a.v. de zienswijzen van 14 november tot en met 28 december inzien:

 • bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52, leeuwarden
 • bij de gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden
 • bij de gemeente Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7, Burgum
 • digitaal via deze webpagina.

~Klik hier om het beheerplan digitaal te openen~

 

Beroep indienen

Belanghebbenden die tijdens de inspraakperiode voor het ontwerp-beheerplan een zienswijze hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging in beroep gaan. Ook belanghebbenden die redelijkerwijs geen zienswijze hebben kunnen indienen over het ontwerp-beheerplan, kunnen beroep indienen.

Hetzelfde geldt voor belanghebbenden die in hun belang worden getroffen door de wijzigingen t.o.v. het ontwerp-beheerplan.

U kunt uw beroepschrift sturen naar:

 • Raad van State
 • Afdeling bestuursrechtspraak
 • Postbus 20019
 • 2500 EA De Haag

Uw beroepschrift moet tenminste bevatten:

 • Uw naam en adres
 • De datum
 • Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
 • Een opgave van de redenen waarom u het niet met het besluit eens bent
 • De onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze heeft kunnen indienen
 • Uw handtekening

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Daarvoor kunt u een verzoek doen om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State.

Voor het instellen van beroep en voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening. Is griffierecht verschuldigd. Informatie daarover vindt u op www.raadvanstate.nl.

Meer informatie over de terinzage legging en beroep indienen

Voor meer informatie over het beheerplan kunt u op werkdagen contact opnemen met de heer Harry Valk, provincie Fryslân, tel. 058 - 2925350, e-mail: h.g.valk@fryslan.frl, of bij mevrouw Laura van Vuurde, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, tel. 06 - 46152229, e-mail Laura.vanVuurde@rvo.nl.

Verder vindt u op deze pagina:

AldeFeanen


Beheerplan Natura 2000 Alde Feanen

Veel maatregelen zijn al in uitvoering als onderdeel van een Life+  project, genaamd 'Booming business'. Klik hier voor meer informatie over Life+.Alle maatregelen en andere inspanningen uit het beheerplan zijn bedoeld om de natuur in de Alde Feanen in goede conditie te houden of te brengen. Die natuur is dat meer dan waard. Aanwijzing door Europa van de Alde Feanen is een erkenning van de uitzonderlijke waarde van de natuur in dit gebied.Waar ligt het  Natura 2000 gebied de Alde Feanen?

 Alde Feanen1

Doelen

De Alde Feanen heeft een oppervlakte van 2.142 hectare en is onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk. Het gebied is gelegen in de provincie Fryslân, tussen de grote kernen Leeuwarden, Drachten en Heerenveen en maakt onderdeel uit van de gemeenten Tytsjerksteradiel, Leeuwarden en Smallingerland. De Alde Feanen is voor een groot deel in eigendom en beheer bij It Fryske Gea en voor een klein deel bij particulieren, Provincie Fryslân, Natuurmonumenten, De Marrekrite, Wetterskip Fryslân, het Rijk (oevers PM-kanaal) en gemeenten. De kern van de Alde Feanen bestaat uit open water, moerasbossen, smalle vaarten, petgaten en moerassen. Aan de randen liggen zomerpolders met vochtige hooilanden. Het hele gebied is rijk aan verschillende planten- en diersoorten. Doordat diverse wateren binnen het gebied in verbinding staan met de Friese meren, is de Alde Feanen via water goed toegankelijk. Water-recreatie speelt daarom een belangrijke rol in het gebied.

In het in juni 2013 gepubliceerde aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied Alde Feanen zijn niet alleen de ligging en de te beschermen Natura 2000-waarden benoemd, maar zijn voor die natuurwaarden ook doelen aangegeven. Dat zijn de ‘instandhoudingsdoelen’, die zijn weergegeven in tabel 1. Het gaat om 6 habitattypen en 27 diersoorten. Voor de meeste habitattypen is het doel om de kwaliteit te verbeteren (nu veelal matig ontwikkeld) en voor veenmosrietland, moerasheide en hoogveenbos ook om de oppervlakte te vergroten. Voor de meeste diersoorten is het doel om de omvang en de kwaliteit van het leefgebied te behouden. Uitzonderingen zijn een aantal moerasbroedvogels en de noordse woelmuis. De in het hele land zeldzame moerasbroedvogels purperreiger, bruine kiekendief, porseleinhoen en zwarte stern hebben het ook in de Alde Feanen moeilijk en voor deze soorten wordt een uitbreiding van het aantal broedparen beoogd. De Alde Feanen is voor de noordse woelmuis van groot belang. Deze soort wordt met uitsterven bedreigd. Verbetering van het leefgebied en vergroting van de populatie is daarom van groot belang om in Fryslân een levensvatbare populatie te behouden

Huidige activiteiten  

In en om de Alde Feanen vinden allerlei activiteiten plaats. De meest in het oog springende zijn recreatie, natuurbeheer, landbouw en waterbeheer.


Natuurbeheer
Voor het natuurbeer worden op veel plaatsen graslanden gemaaid, beweid en plaatselijk ook bemest. In de winter worden op grote schaal rietlanden gemaaid en wordt sporadisch bosopslag verwijderd. Om in de gaten te houden hoe het gebied zich ontwikkelt laat  It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân onderzoek uitvoeren naar de stand van flora en fauna en naar waterstanden en waterkwaliteit.
Landbouw
Het grootste deel van de graslandpercelen binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied wordt beheerd ten behoeve van natuurwaarden. Buiten de Alde Feanen vinden wel de reguliere agrarische activiteiten plaats.

Waterbeheer
Voor het waterbeheer worden waterlopen geschoond en wordt het peil van de polders en van de boezem beheerd (onder meer door inlaat van IJsselmeerwater en uitslaan van polderwater op de boezem).

Recreatie
In en om de Alde Feanen zijn op veel plaatsen voorzieningen voor recreanten (aanlegplaatsen, dagrecreatieterreinen, jachthavens, campings, bungalowparken etc.). Het gebied wordt bevaren door sportvissers en door recreanten in zeilboten, motorboten, kano’s en rondvaarboten, en met wat geluk kan er in de winter worden geschaatst. 

 

Overige activiteiten
Daarnaast is er nog een scala aan andere activiteiten, waaronder beroepsvisserij, beroepsvaart, gebruik van fietsroutes, slootschouw en dergelijke. Ook vindt er beheer en schadebestrijding plaats, zoals de bestrijding van muskusratten.

Knelpunten en maatregelen

De grote natuurwaarden van de Alde Feanen hangen sterk samen met de aanwezigheid van open water, uitgestrekte bloemrijke hooilanden die in de winter deels worden geïnundeerd en moeras. De Alde Feanen vormt zo een karakteristiek onderdeel van het systeem van de Friese boezem. Vanouds is dit systeem van groot belang voor ‘natte’ natuurwaarden.
Een belangrijk deel van die waarden is nog steeds aanwezig in de Alde Feanen  en is nu als instandhoudingsdoel opgenomen voor het Natura 2000-gebied. In de afgelopen eeuw hebben er evenwel belangrijke veranderingen in het boezemsysteem plaatsgevonden. Ook is het gebruik van het gebied en de omgeving veranderd. Zo is de waterrecreatie sterk toegenomen en is de landbouw geïntensiveerd.
Deze  veranderingen zorgen nu voor een aantal knelpunten. De belangrijkste knelpunten, en de mogelijkheden om die aan te pakken met maatregelen, worden hieronder beschreven. In het beheerplan zijn de maatregelenkaarten te vinden in hoofdstuk 8.

Winterrustgebieden

Om voldoende rustige gebieden voor watervogels in de Alde Feanen te behouden in de winterperiode worden ‘winterrustgebieden’ ingesteld voor de periode 1 oktober – 1 april. Hiervoor wordt een gedragscode toegepast, waarin aan waterrecreanten, sportvissers, beroepsvissers en andere gebruikers wordt gevraagd om de rustgebieden in die periode te respecteren. Het gaat om een relatief kleine oppervlakte, veelal gelegen in ondiepere delen langs de oevers en in inhammen. Al die plaatsen worden al van oudsher in de winterperiode door rustende watervogels gebruikt. Het instellen van de winterrust-gebieden wordt begeleid met informatie aan de verschillende gebruikersgroepen, waarbij ook de bijzondere natuurkwaliteiten van de Alde Feanen onder de aandacht worden gebracht

Uitvoering van het beheerplan

Uitvoering van de maatregelen
Het merendeel van de maatregelen vindt plaats in de terreinen van It Fryske Gea, maar ook particuliere eigenaren/gebruikers, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân, de recreatiesector, Marrekrite en andere betrokkenen hebben met de uitvoering van de maatregelen te maken. Uiteraard zullen de maatregelen nader uitgewerkt en uitgevoerd worden in nauwe samenwerking met alle betrokkenen partijen.

Kosten en uitvoering
De totale kosten van de maatregelen in de eerste beheerplanperiode van zes jaar bedragen ongeveer € 6 miljoen. Over de taak- en rolverdeling bij de uitvoering en over de financiering en de verdeling van kosten zijn in het beheerplanproces nadere afspraken gemaakt tussen de Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea en de recreatiesector.

Projectorganisatie

De projectorganisatie van het Natura 2000 Beheerplan Alde Feanen bestaat uit een projectteam, projectgroep en een gebiedsgroep. Ga voor de samenstelling naar Projectorganisatie en projectteam.
Het projectteam is verantwoordelijk voor het proces en de totstandkoming van het Natura 2000 Beheerplan Alde Feanen. Het projectteam besaat uit medewerkers van de provincie Fryslân. In opdracht van de provincie schrijft het bureau Altenburg & Wymenga het beheerplan.

Contact

Projectleider bij de provincie Fryslân is Johan Grijpstra, j.grijpstra@fryslan.nl, tel. 058 292 5046.
Het postadres is : Provincie Fryslân, afdeling Stad en Platteland, Gebiedsontwikkeling en Natuur, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden

Zie voor meer informatie de samenvatting van het Natura 2000-beheerplan Alde Feanen. Deze staat onder het kopje Download onderaan deze pagina. Mocht u graag een gedrukt exemplaar van het beheerplan ontvangen, stuur dan een mailbericht naar m.vandersluis@fryslan.frl met vermelding van uw naam en adresgegevens.

Wilt u meer informatie over het Natura 2000 gebied Alde Feanen, klik dan hier

Terug naar het overzicht >

 

Overzicht alle bestanden bij Natura 2000 Alde Feanen

Bestânsnamme Bestânstype Grutte
kaart_natura_2000_gebied_alde_feanen PDF 892,6 KB
Natura2000_beheer_AldeFeanen_feb2016_lowres PDF 6,1 MB
Nota van antwoord Alde Feanen PDF 638,5 KB
Totaal 3 items beskikber

Taal Kiezen