printLogo

Fryske taalatlas

It tal Friezen dat it Frysk goed oant tige goed lêze en skriuwe kin is de ôfrûne jierren tanommen. Dat is ien fan de konklúzjes út De Fryske taalatlas 2015. Yn 2011 koe 48,6% it Frysk goed lêze, yn 2015 leit dit persintaazje op 51,8%. By it Frysk skriuwen wie dit yn 2011 12,1% tsjin 14,5% oer yn 2015. Yn ferliking mei de earste taalmjitting yn 2007 kin fêststeld wurde dat it behearskingsnivo fan it Frysk foar sawol it ferstean, praten, lêzen as skriuwen tanommen is. Alle útkomsten fan it taalûndersyk binne te finen yn de taalatlas 2015.

Overzicht alle bestanden bij Fryske taalatlas

Bestânsnamme Bestânstype Grutte
Taalatlas 2015 Frysk PDF 6,6 MB
Taalatlas 2015 Nederlands PDF 6,7 MB
2011-taalatlas-FR PDF 2,8 MB
2011-taalatlas-NL PDF 3 MB
2007-taalatlas-FR PDF 2,7 MB
2007-taalatlas-NL PDF 2,8 MB
Rapportaazje taalûndersyk 2007 FR PDF 1 MB
Rapportage taalonderzoek 2007 NL PDF 1 MB
Totaal 8 items beskikber

Taal Kiezen