printLogo

Verordening Romte Fryslân/werkwijze RO

Op 25 juni 2014 hebben Provinciale Staten de Verordening Romte Fryslan/werkwijze RO 2014 vastgesteld.

Op grond van een aantal ontwikkelingen was aanpassing van de Verordening Romte Fryslân van 15 juni 2011 noodzakelijk:

  • a. rijksbeleid en regelgeving (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, spoedwet reparatie Wro: beperking ontheffingsmogelijkheden in de provinciale verordeningen)
  • b. ‘Tuskentiidse evaluaasje Streekplan Fryslân' (2012).
  • c. totstandkoming van nieuw beleid voor veehouderij, weidevogels en herijking van de Ecologische hoofdstructuur.

Het ontwerp van de Verordening Romte Fryslân heeft ter visie gelegen van 15 januari tot en met 11 maart 2014. De binnengekomen reacties zijn opgenomen in een Reactienota en waar nodig verwerkt in de Verordening Romte Fryslân 2014. Met de vaststelling van de nieuwe verordening is tegelijkertijd de Verordening Romte Fryslân van 15 juni 2011 ingetrokken.

De verordening stelt regels die ervoor moeten zorgen dat de provinciale ruimtelijke belangen doorwerken in de gemeentelijke ruimtelijke plannen.

Niet meer regelen dan noodzakelijk

Uitgangspunt is dat de verordening niet meer regelt dan noodzakelijk is. Wat elders al goed geregeld is (in de AMvB Ruimte of in andere wet- en regelgeving) hoeft niet over te worden gedaan. Verder is bij de wijze van regeling rekening gehouden met de verantwoordelijkheid van gemeenten. Binnen randvoorwaarden is ruimte voor lokaal maatwerk.

Alleen van toepassing op nieuwe bestemmingsplannen

De verordening is alleen van toepassing op nieuwe bestemmingsplannen. Uit de verordening sec volgt dus niet de plicht om bestaande bestemmingsplannen aan te passen. Toekomstig nieuw provinciaal beleid zal via een herziening van de verordening door kunnen werken. De verordening is daarmee dynamisch en zal regelmatig worden aangepast.

De Verordening Romte Fryslân 2014 is in werking getreden per 1 augustus 2014. U kunt alle stukken downloaden bovenaan deze pagina.

  • De tekst van de Verordening Romte Fryslân 2014 zelf en de bijbehorende kaartbijlagen kunt u ook raadplegen en downloaden op Overheid.nl.
  • De tekst van de Verordening Romte Fryslân 2014 inclusief bijlagen is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

 

 

Overzicht alle bestanden bij Verordening Romte Fryslân/werkwijze RO

Bestandsnaam Bestandstype Grootte
Herijking vooroverlegbrief 2014 PDF 81,8 KB
Notitie inwerkingtreding 2014 Verordening Romte GS PDF 106,2 KB
Bijlage A categorie-indeling overlegadviezen 2014 PDF 73,5 KB
Bijlage B noodzaak vooroverleg 2014 PDF 158,9 KB
Verordening Romte Fryslân 2014 - definitieveversiePS25juni2014 PDF 987,8 KB
Verordening Romte Fryslân 2014 - geconsolideerdeversie7maart2015 PDF 1004 KB
REACTIENOTA VERORDENING PS juni 2014 PDF 457,1 KB
Presentatie Verordening Romte 2014 PDF 1 MB
03. TOELICHTING SYSTEMATIEK BSG PDF 149,5 KB
2014 k01-1 stedelijkgebied PDF 9,6 MB
2014 k01-2 stedelijkgebied PDF 21,3 MB
2014 k01-3 stedelijkgebied PDF 20,6 MB
2014 k01-4 stedelijkgebied PDF 15,1 MB
2014 k01-5 stedelijkgebied PDF 16,3 MB
2014 k01-6 stedelijkgebied PDF 3,4 MB
2014 k02-kernen PDF 1,2 MB
2014 k03-natuur PDF 1,8 MB
2014 k04-glastuinbouw PDF 1,5 MB
2014 k05-reserveringszones-1 PDF 588,5 KB
2014 k05-reserveringszones-2 PDF 594 KB
2014 k05-reserveringszones-3 PDF 880,7 KB
2014 k05-reserveringszones-4 PDF 526,9 KB
2014 k05-reserveringszones-5 PDF 317,1 KB
2014 k05-reserveringszones-6 PDF 431 KB
2014 k06-havenkom_harlingen PDF 402,8 KB
2014 k07-weidevogels PDF 662,3 KB
2014 k08-bijzondere afwijkingen PDF 941,7 KB
Compensatieregeling weidevogelsGS30september2014 PDF 77,8 KB
Totaal 28 items beschikbaar

Taal Kiezen