printLogo

Romte foar Sinne

In de Beleidvisie Economie (Provinciale Staten, 2012) en de uitvoeringsnotitie Sinnestroom 2012-2015 (Gedeputeerde Staten, 2012, zie ook onder Milieu en duurzame energie) zet de provincie in op de productie van duurzame energie, onder andere via zonnestroom. Het doel is om in 2020 tot een Friese zonnestroomopbrengst van 500 MW te komen. Het accent werd en wordt in eerste instantie gelegd op ‘meervoudig ruimtegebruik’, de bebouwde kom en bestaande bebouwing (zonnepanelen op daken). Realisatie van zonneweides (opstellingen op de grond, in het ‘weiland’) had niet de voorkeur. Provinciale Staten denken nu dat de aanleg van zonneweides/zonneparken wel nodig zal zijn om tot de 500 MW doelstelling te komen. De provincie wil ook ruimte bieden voor initiatieven vanuit dorpen en wijken om in de eigen energiebehoefte te voorzien. Hoewel het per locatie een puzzel zal zijn om de ‘business case’ van een zonnepark rond te krijgen, komen er zeker initiatieven van (en op) de grond.

Omdat agrarisch productiegebied verloren kan gaan en het landschap en de beleving daarvan kunnen veranderen wil de provincie wel richting geven aan de plaats en omvang van zonnparken. Voorkomen moet worden dat het positieve imago van zonnestroom verloren gaat. De provincie wil een voortvarende ontwikkeling van zonne-energie faciliteren, maar ook ruimtelijk begeleiden. Juist in de situatie waarin het onzeker is welke omvang en richting de ontwikkeling van zonnestroom zal krijgen, is het gewenst om enkele piketpalen te slaan voor de ruimtelijke inpassing. Dat is een provinciaal belang. De provincie ziet het, gegeven de provinciale inzet op de ‘kwaliteit fan de romte’, als verantwoordelijkheid om met name sturing te geven aan opstellingen buiten bestaand stedelijk gebied.

Proces Romte foar Sinne

In de Notitie Romte foar Sinne is de richting vastgelegd. De notitie vervangt daarmee de ruimtelijke uitspraken in de notitie Sinnestroom. De notitie is het resultaat van een snel beleidsproces waarin de ervaringen vanuit de uitvoering van Sinnestroom zijn verwerkt. Ook is waardevolle input gekregen uit een workshop waarvoor vertegenwoordigers van gemeenten, het Wetterskip, de Friese Milieufederatie, LTO en organisaties betrokken bij duurzame ontwikkeling zijn uitgenodigd. Het ontwerp van de Notitie Romte foar Sinne heeft vanaf 1 september 2014 zes weken ter inzage gelegen. In de reactienota Romte foar Sinne zijn de binnengekomen zienswijzen beschreven en beantwoord. De notitie is op onderdelen aangepast.

Romte foar Sinne in kort bestek

Binnen bebouwd gebied van stad of dorp heeft de provincie geen sturende rol, maar stimuleert zij met een aantal instrumenten, waaronder ruimtelijke bouwstenen, een goede ruimtelijke kwaliteit.

Voor het gebied aansluitend aan stads- en dorpsgebied geldt een ‘ja, mits-benadering’. De gemeente wordt gevraagd om onderbouwing van haar ambitie en keuze: motivering van de locatiekeuze, op basis van een analyse van mogelijkheden binnen en buiten bestaand stedelijk gebied. Ook is een ruimtelijk inpassingsplan nodig. Het beleid is erop gericht dat omvang en vermogen van de opstelling zijn gekoppeld aan de energiebehoefte van dorp (of enkele kleinere samenwerkende dorpen), wijk of stad. Participatie van de inwoners in het park wordt sterk bepleit: ‘zonnepanelen voor en door het dorp’.

In het landelijk gebied is bij een combinatie van functies, zoals infrastructuur of nutsvoorzieningen, plaatsing mogelijk, onder kwalitatieve voorwaarden. Slechts bij uitzondering, na zorgvuldige afweging, zien GS ruimte voor zonnepanelen gekoppeld aan historische infrastructuur en (veelal groene gras) dijklichamen zoals benoemd in de Structuurvisie Grutsk op ‘e Romte. Historische en landschappelijke kwaliteiten moeten voorop staan.

In principe wordt geen ruimte gegeven voor opstellingen in het weiland op locaties die niet aansluiten op een kern, ter behoud van agrarisch productiegebied en landschappelijke waarden.

Op de Waddeneilanden zal het echter niet altijd mogelijk zijn en ook niet altijd de voorkeur verdienen om opstellingen te realiseren aansluitend aan de dorpsrand. Een opstelling daarbuiten, in het veld, is daar denkbaar maar zal moeten passen in natuurregelgeving van Natura 2000 en EHS.

Opstellingen in natuurgebieden zijn in principe niet gewenst. Uitzondering kan gemaakt worden voor een installatie met een functionele toepassing in het kader van beheer en onderhoud van het natuurgebied. Dit begrenst de maat en de inpasbaarheid staat voorop.

Een uitzondering is mogelijk voor een tijdelijke icoonopstelling (ontwerp staat voorop, minder de functionaliteit). Betrokkenheid van de provincie is dan noodzakelijk. GS stellen voor dat het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam een set aan kwaliteit bevorderende bouwstenen maakt voor de inpassing en opstelling, voor een aantal locatietypen.

Aanpassing Verordening Romte

Met de vaststelling van de notitie is ook de Verordening Romte Fryslân 2014, zoals vastgesteld op 25 juni 2014, partieel aangepast aan dit nieuwe beleid. De aanpassing is per 7 maart 2015 in werking getreden. Zie ook onder Ruimte, Wonen, Erfgoed, onder Verordening Romte Fryslân.

Sinneteam

Sinds januari werkt de provincie met een Sinneteam. Het team verzamelt informatie over het onderwerp zonne-energie en deelt vragen omtrent initiatieven. Dit gaat zowel over de ruimtelijke inpassing als het proces om te komen tot een opstelling, als over de financiën.

 sinneteam

 Het Sinneteam bestaat uit (vlnr): Hilde Kloosterziel (ruimtelijke kwaliteit), Sandra van Assen (stedebouw), Geja van der Wielen (ruimtelijke ordening), Fin Jilderda (ruimtelijke ordening), Barend Leest (duurzame energie) Richtsje van Berkum (duurzame energie/ruimtelijke kwali-teit) en Anne van Dijk (ruimtelijke ordening).

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met: sinneteam@fryslan.nl

Overzicht alle bestanden bij Romte foar Sinne

Bestandsnaam Bestandstype Grootte
Notitie Romte foar Sinne PS 18 februari 2015 PDF 4,6 MB
Reactienota Romte foar Sinne PDF 186,6 KB
Totaal 2 items beschikbaar

Taal Kiezen