printLogo

Vestigingsregeling Fryslân

Denkt u er over na om uw bedrijf in Fryslân te vestigen? Of bent u een Friese ondernemer en wilt u nieuwe bedrijfsactiviteiten in Fryslân starten? Dan kunt u daar een lening voor aanvragen.

Wanneer komt u in aanmerking voor de vestigingsregeling?

1. U moet aantonen dat de nieuwe vestiging of bedrijfsactiviteit zorgt voor meer banen. De groei moet minimaal 10 fte in drie jaar zijn.

2. De verwachte omzet moet voor minimaal 50 procent afkomstig zijn van buiten Fryslân.

3. U moet met arbeidscontracten en recente salarisstroken aantonen dat u op het moment van de aanvraag minimaal 10 arbeidsplaatsen (uitgedrukt in fte’s) heeft.

4. Uw onderneming valt niet onder de sector primaire landbouw en visserij, productie of verwerking van steenkool, duurzame energieopwekking of -verwerking, windparken, transport en opslag van goederen, detailhandel, horeca, of bouw.

Hoogte van de lening en de subsidie

Bedrijven kunnen 50 procent van de vestigingskosten bij de provincie Fryslân lenen, tot een maximum van € 1 miljoen. De lening mag gebruikt worden voor de aankoop en het bouwrijp maken van de grond, de engineeringskosten door derden, bouw/gebouw/verbouw, machines en installaties of ontwikkelkosten.

Voor de financiering van loonkosten is er in de regeling een klein deel subsidie opgenomen. Daarbij gaat het om € 5.000 per fte groei, met een maximum van € 100.000.

Aanvragen

U kunt vanaf 16 maart 2015 tot 31 december 2017 een aanvraag indienen bij de provincie Fryslân (Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden). Eerder ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen. De aanvraagformulieren dienen volledig ingevuld te zijn. Zodra het subsidieplafond bereikt is wordt de regeling gesloten. Er geldt het principe van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. De aanvraagformulieren en overige documenten vindt u onderaan deze pagina onder het kopje 'downloads'. 

Contact

Vragen? Neem dan via e-mail contact op met projectsecretares Margreet van den Berg via m.vandenberg@fryslan.frl. Via e-mail kunnen onze medewerkers uw vraag het beste beantwoorden.

Downloads

Hieronder vindt u het aanvraagformulier en documenten met een uitgebreidere toelichting op de Vestigingsregeling Fryslân. U kunt het formulier inleveren bij het Provinsjehûs of via de post. In het aanvraagformulier bij 'F-bijlagen' vindt u een overzicht van documenten, die u mee moet sturen.

English downloads

Taal Kiezen

Shortcuts Header